Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko referent ds. księgowości

Referent ds. księgowości

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

Referent ds. księgowości

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko referent ds. księgowości

Dyrektor

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka

Słupsk, ul. Leszczyńskiego 17,

ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko urzędnicze: referent ds. księgowości

w wymiarze pełnego etatu, od dnia 1 października 2018.

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku pracy, zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1786 z późn. zm.)
  • wyższe lub średnie z 2- letnim stażem pracy,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • umiejętność rozumienia i stosowania przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu: ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, oświatowego oraz pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, komputerowych programów biurowych, finansowo-księgowych ( m.in. PROGMAN, PŁATNIK, SIO, PABS),
 • odporność na stres i umiejętność pracy w grupie,
 • kreatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, kultura osobista,
 1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności – w szczególności:
 • Prowadzenie kart zasiłkowych.
 • Naliczanie nagród z Zakładowego Funduszu nagród.
 • Obliczanie i sporządzanie list płac, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 • Prowadzenie spraw komorniczych przy zajęciu wynagrodzeń pracowników.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
 • Sporządzanie obowiązujących deklaracji (PIT-y) do Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie deklaracji ZUS oraz rejestrów pracowników w programie Płatnik.
 • Sporządzanie sprawozdań GUS.
 • Sporządzanie Rp-7 (na wniosek pracowników).
 • Sporządzanie comiesięcznych meldunków z zatrudnienia , byłych pracowników i funduszu płac.
 • Sprawdzanie faktur zakupu pod względem formalno-rachunkowym.
 • Wystawianie zaświadczeń pracownikom szkoły.
 • Sporządzenie wpłat i wypłat w bankowości elektronicznej.
 • Prowadzenie kartotek funduszu socjalnego – pożyczki mieszkaniowe.
 • Prowadzenie rozliczeń KZP szkoły.
 • Wprowadzanie danych finansowych do Systemu Informacji Oświatowej, systemu PABS.
 • Prowadzenie rejestru zużycia mediów.
 • Rozliczanie i wypłata stypendiów uczniów.
 • Dobra znajomość przepisów na zajmowanym stanowisku.
 • Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły i głównej księgowej związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia,
 • referencje, jeżeli się posiada,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie       z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 2. Warunki pracy
 • praca wykonywana jest w siedzibie z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17
 • godziny pracy : poniedziałek- piątek od 7:30 do 15.30,
 • stanowisko administracyjno- biurowe: praca przy monitorze ekranowym (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie), obsługa urządzeń biurowych,
 • kontakt telefoniczny i osobisty z interesantami,
 • praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,
 • praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz 3 kondygnacyjnego budynku
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, 76-200 Słupsk Leszczyńskiego 17,  albo przesłać pocztą na adres Szkoły w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - referent ds. księgowości” w terminie do dnia      1 października 2018 r. Decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Szkoły.
 2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Szkoły.
 3. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane.