nowaw

Koncepcja to ogólny plan działania , który określa kierunki rozwoju.Priorytety postawione przed szkołą zostały opracowane na lata  2011- 2016. Jest to dokument , który organizuje i doprecyzowuje  przyszłość  szkoły. W koncepcji ukazana jest diagnoza stanu bieżącego i wskazanie kierunku rozwoju. Z analizy SWOT wskazano  priorytety – główne kierunki rozwoju, które pozwolą zrealizować wizję  szkoły, w której nadrzędnym celem jest wykształcenie i wychowanie absolwenta .

Dążymy, by nasz Absolwent:

·        wiedział , co to jest -  system  wartości,

·        miał odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający kontynuację nauki,

·        miał umiejętność pracy w zespole,

·        potrafił planować i organizować proces uczenia się,

·        znał tradycje szkoły, miasta, ojczyzny,

·        dbał o swoje i innych zdrowie,

·        był obowiązkowy, tolerancyjny i szanował drugą osobę,

·        prezentował wysoką kulturę osobistą,

·        znał swoje prawa i obowiązki.  

 

Szkoła to uczniowie , nauczyciele, administracja i obsługa, rodzice i środowisko, w którym funkcjonuje. To także budynek i jego otoczenie. Na pierwszy rzut oka każdy postrzega szkołę jako instytucję, która ma uczyć, wychowywać i opiekować się dziećmi. Bliżej -  szkoła musi mieć charakter, wizję , aktualne diagnozy – by planować swój rozwój. Musi przebiegać proces wdrażania i realizacji zamierzeń i muszą być osoby, które będą nadzorować tę pracę. W szkole nadzór pedagogiczny to rola dyrektora szkoły, który realizuje go  przy współpracy z kadrą kierowniczą , nauczycielami.

MEN 7 października 2009r. rozporządzeniem wprowadziło jednolity, nowy system nadzoru pedagogicznego dla wszystkich szkół podległych ministrowi oświaty. Określono w nim wymagania wobec szkół , które muszą być spełnione w poszczególnych obszarach w poziomach od A do E.

     W oparciu o to rozporządzenie przygotowano koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły skupiając się na trzech zadaniach :

·        ewaluacji,

·        kontroli,

·        wspomaganiu.

 

I  EWALUACJA

 

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ  I OPIEKUŃCZEJ

 

DIAGNOZA

ROZWÓJ

 

Analizuje się wyniki sprawdzianu

 

·        powołano zespół do analiz sprawdzianów

·        sprawdziany są analizowane jakościowo i ilościowo - różnymi metodami a wnioski wprowadzane do pracy z dziećmi

·        uczniowie kl. III, V, VI  biorą  udział w sprawdzianach ogólnopolskich próbnych i obowiązkowych oraz wewnątrzszkolnych

·        wnioski służą poprawie jakości nauczania

·        analizować efekty pracy umiejętności uczniów co najmniej dwa razy w semestrze

·        zaangażować wszystkich nauczycieli do odpowiedzialności za stan wiedzy uczniów

·        mobilizować rodziców do pomocy przy wspieraniu dziecka w podnoszeniu kompetencji

·        wprowadzić sprawdziany matematyczno – przyrodnicze w kl. IV ,

 

 
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

 

 

·        w szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów – karty osiągnięć, cykle edukacyjne

·        uczniowie mają wiadomości wynikające z podstawy programowej

·        plany pracy z dziećmi uwzględniają możliwości i ich potrzeby

·        w szkole wdraża się do pracy wnioski wypływające z osiągnięć uczniów

·         uczniowie rozszerzają swoją wiedzę poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych :

-         43h tyg. – koła zainteresowań,

-         10h – zajęcia sportowe,

-         trzy Kluby ( Europejski, Ekologiczny, Filmowy ),

-         SKS – judo, piłka nożna

-         Działań teatralnych,

·        biorą udział w 21 innowacjach pedagogicznych

·        biorą udział w rodzinnych projektach edukacyjnych

·        biorą udział w życiu kulturalnym miasta

·        Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji – Przebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój – 2006r.

 

·        Większa elastyczność w rozszerzaniu wiedzy poza podstawę programową

·        dodatkowe zajęcia utrwalające zdobytą wiedzę

·        większy nacisk na pracę samodzielną ucznia

·        zmobilizować więcej rodziców do udziału w projektach

  • prowadzić zajęcia wykorzystując zasoby miasta
 
Uczniowie są aktywni

 

 

·        uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych – przedmiotowych, artystycznych , sportowych

·        w szkole realizuje się działania wynikające z inicjatywy uczniów

·        prężnie działa Samorząd Uczniowski

·        szkoła licznie jest reprezentowana w sporcie,

·        chętnie korzystają z zasobów biblioteki szkolnej

·        czynnie działają w szkolnych Klubach – Europejskim, Ekologicznym, Filmowym, EREM, Caritas , studiu filmowym Klaps

·        chętnie uczestniczą w projektach rodzinnych

·        udział w wymianie zagranicznej

 

·        stworzyć możliwość częstszych działań teatralnych dla dzieci 

·        rozbudzić zainteresowania działalnością charytatywną

·        przedmiotowe zajęcia pozalekcyjne prowadzić metodą blokową

·        tworzyć klasy sportowe,

 
Respektowane są normy społeczne

 

 

·        uczniowie czują się bezpiecznie w szkole – 95 % badanych

·        znają kodeks ucznia , Statut szkoły

·        starają się pracować nad zmianą swojego zachowania

·        powołano zespoły nauczycieli wychowawców w poszczególnych pionach, które na bieżąco analizują zachowanie uczniów,

·        uczniowie w większości prezentują właściwe postawy

·        systematycznie szkoła współpracuje z rodzicami

·        poprzez urozmaicone działania wychowawcze i profilaktyczne wzmacniane są właściwe zachowania 

·        określone normy są jasne i zrozumiałe dla dzieci

·        uzyskanie certyfikatu – Szkoła bez przemocy,

·        uzyskanie Pomorskiego Certyfikatu Jakości Edukacji – Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy

·        dalsza praca nad niewłaściwym zachowaniem

·        organizacja spotkań z rodzicami poświęcona roli szkoły i rodzica w przestrzeganiu norm społecznych

·        konsekwentne działania wszystkich pracowników szkoły w promowaniu pozytywnych postaw społecznych

 

PRIORYTETY : 

·        podnieść efektywność nauczania poprzez  EWD

·        wzbogacić ofertę edukacyjną promującą przedmioty ścisłe

·        dążyć do pożądanego  wzoru absolwenta szkoły

·        modyfikować ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów

  

 

PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

 

 

Szkoła ma koncepcję pracy

 

·        szkoła ma jasną i sprecyzowaną koncepcję pracy – znaną i zaakceptowaną przez rodziców i nauczycieli

·        realizacja zadań podlega semestralnej ocenie , jest analizowana i na bieżąco modyfikowana

 

·        utrzymać stan obecny

 

 
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

 

 

·        oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej

·        systematycznie monitoruje się realizację podstawy – semestralnie i w cyklu edukacyjnym na wszystkich przedmiotach realizowanych w szkole

·        oferta jest wzbogacana innowacjami pedagogicznymi  ( 21 innowacji w zakresie przedmiotowym, artystycznym, informacyjnym, integracyjnym, regionalizmu, zdrowotnym  ) oraz projektami edukacyjnymi

·        szkoła promuje zajęcia umożliwiające rozwój zainteresowań uczniów

·        szkoła zdobywa środki pozabudżetowe na prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dzieci

·        wdrożyć innowacje matematyczno – przyrodnicze,

·        promować nowatorskie rozwiązania pedagogiczne

·        dalsze pozyskiwanie środków finansowych poprzez Stowarzyszenie

 

 
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

 

 

·        proces edukacyjny jest planowany , monitorowany i udoskonalany

·        analiza wyników monitorowania służy do wprowadzania zmian

·        nauczyciele wraz z uczniami pracują nad doskonaleniem procesu edukacyjnego

·        utrzymać stan obecny

 

 
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

 

 

·        procesy edukacyjne są realizowane w zespołach nauczycieli

·        nauczyciele dzielą się doświadczeniem i wiedzą pedagogiczną

·        nauczyciele wspólnie prowadzą innowacje ped. , projekty edukacyjne

·        zespoły nauczycieli ściśle pracują ze sobą 

·        wykorzystać talenty nauczycieli

·        zmobilizować wszystkich nauczycieli do działań zespołowych

 

                                    Kształtuje się postawy uczniów

 

·        działania wychowawcze  są planowane – Program Wychowawczy – Jacy będziemy? opracowany przez rodziców – i zmieniany zgodnie z sytuacją wychowawczą

·        działania wychowawcze są analizowane na zespołach wychowawczych i na bieżąco wprowadzane wnioski do pracy

·        Rada Rodziców jest na bieżąco informowała o wszelkich zmianach

 

·        uzyskać  sylwetkę absolwenta naszej szkoły na poziomie wyższym od obecnego

·        kształtować zachowania rodziców jako bezpośredniego wzorca dla dzieci

 

 
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

 

 

·        w szkole prowadzone są zajęcia służące wyrównywaniu szans

·        dodatkowe zajęcia realizowane są poprzez udział w programie – Poszerzamy Horyzonty- 402 na 601 uczniów,

-         programie –Małymi kroczkami – zajęcia usprawniające pracę mózgu – 12h , zajęcia logopedyczne – 22h,

-          rehabilitacja – 18h, 

-         zaj. wyrównawcze – 30h,

-         zaj. rewalidacyjne – 18h,

·        dodatkowe zajęcia lekcyjne z matematyki w kl.I i IV – VI , j.pol. w kl. IV

·        stałe konsultacje nauczycieli przedmiotów

·        programy i wymagania  dostosowane do możliwości uczniów

 

·        pozyskać środki na dodatkowe zajęcia poprzez składanie wniosków

·        stworzyć gabinet rehabilitacji , salę doświadczania świata, salę sensoryczną celem pełniejszej rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych

 

PRIORYTETY: 

·        pozyskiwanie środków pozabudżetowych na wzbogacenie oferty edukacyjnej, bazy rehabilitacyjnej i nowoczesnych pomocy dydaktycznych

·        ukierunkowanie działań społecznych w kierunku wolontariatu

·        delegowanie uprawnień

 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska  na rzecz wzajemnego rozwoju

 

·       współpraca z instytucjami służy rozwojowi dziecka

·       szkoła podejmuje działania na rzecz środowiska

-         projekty edukacyjne dla szkół podstawowych i przedszkoli,

-         wojewódzkie, miejskie konkursy przedmiotowe i zainteresowań ( 9 form),

-         działania integracyjne

-         udział w edukacji kulturalnej,

-         promowanie umiejętności uczniów – spektakle teatralne dla środowiska

·       Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie – Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem – 2006r.

 

 

 

·       zintensyfikować działania promocyjne osiągnięć uczniów w różnych dziedzinach życia szkoły

·       rozszerzać współpracę z instytucjami

 

 

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

 

·       szkoła współpracuje z absolwentami – udział w świętach szkoły, zajęciach pozalekcyjnych, praktykach studenckich

·       absolwenci są wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie dalszego kształcenia

 

·       zaplanować spotkania pokoleń

 

 

Promowana jest wartość edukacji

 

·       szkoła ma bardzo dobrą opinię w środowisku

·       szkoła wyróżnia się pod kątem działań integracyjnych

·       prowadzona jest strona internetowa szkoły, Rady Rodziców, Stowarzyszenia Przyjaciół SP 4 w Słupsku

·       uczniowie otrzymują tytuły – Najlepszego Ucznia, Najlepszego Absolwenta, Najlepszego Sportowca w kl.  VI i Tytuły Złotego Gucia , Gucio Artysta, Super Gucio w kl. III

·       rodzice uczniów z najwyższymi wynikami w kl. VI otrzymują podziękowania za wkład w wychowanie i wykształcenie

 

 

·       promować medialnie wszystkie osiągnięcia i działania dodatkowe szkoły

·       promować dobre przykłady i osiągnięcia uczniów na każdym spotkaniu z rodzicami

 

 

Rodzice są partnerami szkoły

 

·       rodzice współdecydują w sprawach szkoły

·       wspólnie z nauczycielami opracowują Program Wychowania i Program Profilaktyki

·       biorą udział w działaniach pozalekcyjnych szkoły – projekty edukacyjne, uroczystości szkolne, jubileusze  szkoły – wspólnie współtworzą programy artystyczne,

·       wspierają finansowo szkołę -  kupują sprzęt dydaktyczny, wzbogacają księgozbiór szkolny, malują sale lekcyjne,

·       opiniują pracę nauczycieli na stażu pedagogicznym

·       pomagają organizować uroczystości klasowe

·       Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie – Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach

·       angażować do prac na rzecz szkoły rodziców spoza trójek klasowych

 

 

PRIORYTET : 

·       zacieśnić współpracę z rodzicami spoza trójek klasowych

·       wzmocnić wśród rodziców świadomość   współodpowiedzialności za rozwój szkoły

·       kontynuować istniejące zasady współpracy – akcje rodziców 

 

 

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

 

Funkcjonuje współpraca w zespołach

 

·       w szkole funkcjonują zespoły analityczne w zakresie :

-         Promocji,

-         WSO,

-         Wychowania,

-         Profilaktyki,

-         WDN,

-         Ewaluacji,

·       zespoły analityczne przygotowują semestralne i roczne prezentacje efektów pracy szkoły i przedstawiają je na radach pedagogicznych

·       w szkole funkcjonują zespoły samokształceniowe – 8

·       w szkole pracuje sześć zespołów wychowawców w poszczególnych pionach kl.

·       Nauczyciele pracują zespołowo , raz w miesiącu analizują efekty swojej pracy

 

 

 

 

 

·       utrzymać system pracy zespołowej

·       nadal delegować uprawnienia decyzyjne

na nauczycieli

 

 

 

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

 

nauczyciele znają i akceptują  zasady nadzoru

·       nauczyciele zespołowo prowadzą ewaluację wewnętrzną

·       z nadzoru sporządzany jest raport, który służy rozwojowi szkoły

·       nauczyciele doskonalą metody pracy

 

·        analiza efektów nadzoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

 

·       szkoła systematycznie wzbogaca stan pomocy dydaktycznych

·       szkoła dysponuje :

-         27 salami lekcyjnymi , każda klasa ma swoją salę,

-         2 salami gimnastycznymi,

-         1 salą gimnastyczno – widowiskową ,

-         3 pomieszczenia świetlicy szkolnej,

-         gabinet terapii pedagogicznej,

-         gabinet logopedyczny,

-         sala gimnastyki korekcyjnej,

-         sala judo,

-         biofeedback,

-         2 pracownie komputerowe,

-         2 biblioteki z czytelniami i MCI

-         kuchnia i sklepik,

-         gabinet medyczny- obecnie pielęgniarka pracuje przez 5 dni,

-         sala konferencyjna, multimedialna,

-         przestronne , estetyczne korytarze,

·       wzbogacić szkołę w sprzęt multimedialny – marzenia -w każdej sali lekcyjnej projektor multimedialny,

·       utworzyć salę doświadczania świata,

·       utworzyć salę sensoryczną

·       utworzyć drugi gabinet terapii pedagogicznej

·       rozwijać monitoring wizyjny

·       zmieniać estetykę korytarzy pod kątem zainteresowania dzieci i promocji Słupska

PRIORYTET: 

·       utrzymać i doskonalić  system pracy zespołowej w szkole, delegować uprawnienia

·       pozyskiwać fundusze na modernizację bazy i  wyposażenia

·       podnosić kwalifikacje nauczycieli – szczególnie w zakresie psychologii oraz kompetencji zawodowych pracowników

 

KONTROLA

 

     Kontrole  są prowadzone planowo i doraźnie ,  wynikają z obserwacji pracy szkoły. Zasady kontroli są znane i akceptowane przez nauczycieli , a służą przestrzeganiu przez wszystkich prawa obowiązującego w szkole.  Wszelkie niedociągnięcia są systematycznie weryfikowane.

     Zakres kontroli skupi się na :

-         przestrzeganiu przepisów prawa, szczególnie WSO i PSO,

-         realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania,

-         ocenie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

-         przestrzegania zasad bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

 

WSPOMAGANIE

 

     W szkole bardzo dobrze funkcjonuje zespół WDN oraz zespoły samokształceniowe, wychowawcze i analityczne. Wnioski z analiz  pracy szkoły są i będą kierunkiem do organizacji odpowiednich form doskonalenia zawodowego, które przełoży się na wszechstronny rozwój ucznia. Wspomaganie w naszej szkole jest zaplanowane i przebiega zgodnie z planem i służy podnoszeniu jakości pracy.

 

 

KONCEPCJA PRACY   SP-4

 

    Reasumując, w kolejnych pięciu latach skupimy się 

                    wobszarze kształcenia  na :

1.    podniesieniu efektywności nauczania poprzez zastosowanie EWD

2.    wzbogacaniu oferty edukacyjnej promującej przedmioty ścisłe celem podniesienia kompetencji matematycznych i przyrodniczych

3.    modyfikowaniu oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb dzieci  zdrowych i niepełnosprawnych

4.    kontynuowaniu działań rozpoczętych w szkole

 

w obszarze wychowania na  :

 

1.    dążeniu do pożądanego wzoru absolwenta szkoły

2.    ukierunkowywaniu na działania społeczne (  wolontariat )

3.    motywowaniu do prac w organizacjach i klubach szkolnych

4.    kształtowaniu postawy współodpowiedzialności za wychowanie 

 

w obszarze opieki na :

 

1.      pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na wzbogacenie oferty  opiekuńczej i  modernizację bazy szkoły

2.      wzmaganiu działań dotyczących rozpoznania sytuacji bytowej i materialnej dzieci

 

 

w obszarze   kontaktów  z rodzicamina :

 

1.kontynuowaniu stylu– rodzic współgospodarzem szkoły swojego dziecka

2.    zacieśnianiu współpracy z rodzicami poprzez udział w rodzinnych projektach edukacyjnych

3.    kontynuowaniu  rozpoczętych akcji wspomagania szkoły –

 akcja – Książka Twoim przyjacielem, dekoracja korytarzy,

 

w obszarze  doskonalenia nauczycieli

 i pracowników na :

 

1.    utrzymaniu i doskonaleniu systemu  pracy zespołowej, nadal delegować uprawnienia

2.    podnoszeniu kompetencji nauczycieli ( dydaktyczne  i wychowawcze)

3.    pozyskiwaniu funduszy na unowocześnianie pomocy dydaktycznych i miejsca pracy nauczycieli i pracowników szkoły

4.    podnoszeniu kompetencji zawodowych pracowników administracji i obsługi.