nowaw

ooo

W dniu 3 listopada 2021 r. Miasto Słupsk jako Lider projektu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 3, Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Zgodnie z zapisami ww. umowy projekt realizowany jest przez Miasto Słupsk – Lidera Projektu i Parterów: Gminę Słupsk, Gminę Kobylnica, Centrum Sportów Wodnych "OPTY Ustka" w Ustce i Fundację Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum".
W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 870 uczniów oraz 95 nauczycieli szkół podstawowych z terenu M. Słupska (SP 9, SP 8 i SP 4) oraz gminy Słupsk (SP w Bierkowie) i Kobylnica (SP: w Kobylnicy, Kwakowie, Kończewie, Słonowicach i w Sycewicach).
Projekt zakłada następujące działania:
1. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci: warsztaty szkutnicze prowadzone metodą projektu pn. Młody konstruktor - budowanie łodzi, szkolne Koła Edukacji Morskiej pracujące metodą projektu prowadzone przez nauczycieli danej szkoły, praktyczne zajęcia żeglarskie na Stawku Łabędzim oraz niecce Parku Wodnego Trzy Fale, zajęcia pozalekcyjne z nawigacji na mapie morskiej przygotowujące m.in. do udziału w Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji, zajęcia pozalekcyjne wykorzystujące słownictwo angielskie w edukacji morsko – żeglarskiej.
2. Preorientacja zawodowa uczniów w zakresie zawodów związanych z morzem (spotkania pozalekcyjne z przedstawicielami zawodów związanych z morzem).
3. Praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów w porcie m. Ustka oraz na Morzu Bałtyckim.
4. Obozy żeglarskie nad jeziorem w woj. pomorskim, teoretyczne i praktyczne zajęcia żeglarskie na wodzie z profesjonalnymi instruktorami.
5. Wyjazdy edukacyjne i wycieczki krajowe (do Przewłoki, Parku Rekreacyjno - Edukacyjnego Sea Park Sarbsk, Narodowego Muzeum Morskie w Gdańsku, Oceanarium w Gdyni, Dar Pomorza Gdańsk).
6. Szkolne festyny/pikniki z elementami edukacji morskiej.
7. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć żeglarskich: Szkolenie pn. Metoda projektu edukacyjnego na zajęciach z zakresu edukacji morskiej, szkolenie w zakresie umiejętności żeglarza jachtowego, szkolenia w zakresie umiejętności sternika motorowodnego, kurs na nauczyciela żeglarstwa.
8. Udział nauczycieli w zajęciach Sieci współpracy i samokształcenia pn. Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych.
9. Szkolenia nauczycieli pod kątem wdrażania edukacji morskiej na lekcjach z różnych przedmiotów, warsztaty pn. Kompetencje naukowo-techniczne w edukacji morskiej, warsztaty z zakresu nawigacji: matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej, klasyczne i nieklasyczne metody określania pozycji, wykorzystanie narzędzi nawigacyjnych i publikacji nautycznych do realizacji zajęć z geografii, matematyki, przyrody i techniki.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach pracy z uczniem oraz kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie prowadzenia zajęć edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów w ramach realizacji podstaw programowych, podniesienie kompetencji matematycznych i cyfrowych uczniów w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, poprawa jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Wartość projektu wynosi 1.344.678,13 zł (w tym koszty bezpośrednie 1.120.565,11 zł), dofinansowanie z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa w wysokości 95% - 1.277.444,22 zł, wkład własny 67.233,91 zł.
Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2021-2023.

 

           

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

                                                                                                                                                               Janusz Korczak

 

             W trakcie roku szkolnego obchodzimy wiele świąt i uroczystości, ale jedno z nich ma dla nas szczególne znaczenie.  14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. To doroczne święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. W tym dniu w klasach I-III odbyły się lekcje na temat Dnia Edukacji Narodowej oraz zabawy integracyjne w zespołach klasowych. Na zakończenie zajęć każda klasa wykonała pracę plastyczną lub techniczną dla swojego nauczyciela.

                                                                                                                                                           Mały Samorząd Uczniowski

 

 

   

   W ramach zajęć profilaktycznych ,,Nie pal przy mnie proszę’’ dnia 23 września w naszej świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty dla dzieci klas 1-3, których celem było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Edytę Grabusińską oraz panią Agnieszkę Cytlau.

    Podczas zajęć uporządkowano i poszerzono informacje na temat zdrowia. Uświadomiono dzieciom, że palenie tytoniu niszczy nasze zdrowie. Kształtowano u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Uwrażliwiano dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Wykształcono wśród uczniów umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

    Podczas realizacji programu stosowano głównie metody aktywizujące. Treści w nim zawarte były uporządkowane w pewną całość i dotyczyły zdrowia - czym jest zdrowie i od czego zależy, co szkodzi zdrowiu i co robić, gdy jest zagrożone. Dzieci potrafiły pracować zarówno w grupie jak i indywidualnie. Poprzez zabawę zintegrowały się, a ich aktywność wzrosła. Na zajęciach były wykonywane ciekawe prace, a ich efekty zostały umieszczone w galerii prac na wystawkach w świetlicy. We wszystkich wytworach dzieci wykazały dużą pomysłowość, ciekawe rozwiązania i twórczą ekspresję.

   Przeprowadzony program profilaktyczny z pewnością uświadomił dzieciom, jakie szkody wyrządza nałóg palenia papierosów oraz przebywanie w pobliżu osoby palącej.

 

 

 

Edyta Grabusińska / Agnieszka Cytlau

15 września – Międzynarodowy Dzień Kropki

Międzynarodowy Dzień Kropki to święto, które od 2008 roku stwarza okazję do budowania pewności siebie, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego poznały historię małej Vashtii – bohaterki książki „The Dot”. Nieśmiała dziewczynka, dzięki mądrej nauczycielce od plastyki, uwierzyła w siebie i poznała swój talent, inspirując tysiące nauczycieli do działania i celebrowania Dnia Kropki.

W tym dniu większość z nas ubrana w kropki uczestniczyła w kropeczkowych zabawach oraz zajęciach plastycznych z KROPKĄ w roli głównej.

Monika Sokołowska

W klasach II-VIII nie ma wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej.

Uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach o podanej godzinie.

Wszystkich uczestników uroczystości rozpoczęcia roku obowiązują maseczki

KLASY 0-III

9.00 kl. III ( uczniowie, bez rodziców wchodzą na blok od strony boiska)

III a- s. 48
III b- s. 51
III c- s. 46
III d- s. 47

10.00 kl. II ( uczniowie, bez rodziców wchodzą na blok od strony boiska)

II a- s. 59
II b –s. 2
II c – s. 60
II d- s. 53

12.00 oddział przedszkolny, klasy I

Uczniowie i rodzice (1 rodzic z dzieckiem) wchodzą pierwszym wejściem od strony parkingu i kierują się na dużą salę gimnastyczną.

Wspólne rozpoczęcie roku szkolnego – duża sala gimnastyczna.

Potem przejście do wyznaczonych sal:

Oddział przedszkolny- sala rytmiki

I a- sala widowiskowa
I b- świetlica szkolna s. 11
I c- stołówka szkolna
I d – zostaje w dużej sali gimnastycznej

KLASY IV- VIII

9. 00 Kl. VI i VIII

Klasy VI ( 1 wejście do szkoły, od parkingu)

VI A- s. 33
VI B- s. 17
VI C- s. 26

Klasy VIII ( 2 wejście do szkoły)

VIII A- s. 21
VIII B- s. 8
VIII C- s. 29
VIII D- s. 37
VIII E- s. 18
VIII F- s. 20

10.00 kl. VII ( 2 wejście do szkoły)

VII A- s. 44
VII B – s. 32
VII C- S. 28
VII D- s. 38
VII E- s. 40
VII F- s.42

11.00 kl. IV (2 wejście do szkoły)

IV A- s. 49
IV B- s. 21
IV C – s. 18
IV D- s. 20

12.00 kl. V ( 2 wejście do szkoły)

V A- s. 41
V B- s. 30
V C – s. 31
V D- s. 43

Dnia 2 lutego 2021 r. na platformie Teams w klasie 6f odbyło się spotkanie z policjantem Panem Jakubem Bagińskim. Uczniowie dowiedzieli się, na jakie cyberzagrożenia muszą uważać w Internecie oraz  jakie konsekwencje prawne obejmują trzynastolatków. Spotkanie odbyło się w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.

                                                                                                           Jolanta Arciszewska