nowaw

    W I semestrze r.szk. 2017/2018 korzystało z zajęć  12 uczniów z klas I-III oraz 8 uczniów z klas IV-VII.

Zajęcia miały na celu: podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania,  usprawnianie pamięci,usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi,  stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów poprzez stymulowanie rozwoju intelektualnego,  dostarczanie pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i społecznych oraz wzmacniania procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego.

Prowadzący: mgr Beata Ozdoba, mgr Irena Świtek

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 z zajęć korzystało 24 uczniów z klas I - III. 

       Zajęcia miały na celu:

  • korekcję istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe do stanu prawidłowego
  • wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
  • kontrolę i samokontrolę wykonywanych ćwiczeń
  • nabycie umiejętności poprawnego wykonywania podstawowych ćwiczeń w domu pod kontrolą rodziców

Prowadzący: mgr Dorota Grzybowska, mgr Irena Waszkinel

                  Na zajęciach logopedycznych realizowanych w ramach Projektu „Szansa na sukces” , proponuję uczniom zestaw zabawy i ćwiczenia rozwijających myślenie i język. Znajdują się tu ćwiczenia dla dzieci najmłodszych i ćwiczenia językowe dla dzieci starszych oraz ćwiczenia usprawniające dla dzieci z problemami w zakresie różnych funkcji. Podczas zajęć logopedycznych doskonalę u moich dzieci spostrzegawczość, uczę rozwijać skojarzenia, ćwiczę koncentrację uwagi i pamięć. Uczestnicy Projektu oprócz poprawnego wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych potrafią także dostrzegać relacje między symbolem i jego reprezentacją w realnym świecie, znakiem Na zajęciach logopedycznych realizowanych w ramach Projektu „Szansa na sukces” , proponuję uczniom zestaw zabawy i ćwiczenia rozwijających myślenie i język. Znajdują się tu ćwiczenia dla dzieci najmłodszych i ćwiczenia językowe dla dzieci starszych oraz ćwiczenia usprawniające dla dzieci z problemami w zakresie różnych funkcji. Podczas zajęć logopedycznych doskonalę u moich dzieci spostrzegawczość, uczę rozwijać skojarzenia, ćwiczę koncentrację uwagi i pamięć. Uczestnicy Projektu oprócz poprawnego wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych potrafią także dostrzegać relacje między symbolem i jego reprezentacją w realnym świecie, znakiem i znaczeniem, zachowaniem i przejawianymi emocjami. Ujęcie relacji wymaga przetwarzania sekwencyjnego, charakteryzującego pracę lewej półkuli mózgu. Sprawności te są konieczne do opanowania języka mówionego i pisanego, ale także relacji społecznych, umiejętności kategoryzowania i rozumienia zależności przyczynowo- skutkowych. Zbiór zabaw logopedycznych dla dzieci wspierający rozwój mowy, wzbogaca słownictwo, usprawniając aparat artykulacyjny i ćwicząc poprawną wymowę poszczególnych głosek.                                                                     

                                                                                                                                                                Anita Rapta                                   

                                                                                                                                                              neurologopeda

       W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 4 uczniów z klas III. Grupa została utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności uczniowskiej.

       Zajęcia miały na celu: stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych poprzez usprawnianie funkcji językowych, pisania i czytania, usprawniania pamięci i koncentracji uwagi z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Prowadzący: mgr Anna Babicz

 

 

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach     podstawowych”
Korzystało z nich 18 uczniów z klas I-III. Grupa została utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.
  Zajęcia logopedyczne skierowane były  do uczniów klas I – III  przejawiających trudności językowe. Spotkania   prowadzone w formie ćwiczeń i zabaw, których celem  było rozbudzenie aktywności słownej dzieci oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka.
        Prezentowane ćwiczenia lub elementy ćwiczeń logopedycznych mogą być wykorzystywane przez nauczycieli, rodziców , podczas codziennych zajęć dydaktycznych lub jako kontynuacja terapii w domu.

Nadrzędnym celem który sobie założyłam było zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy u dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju w taki sposób,
 by  potrafiły prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

Prowadzący: mgr Anita Rapta