nowaw

 Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Obecnie w Polsce jest około 2000 placówek w sieci SzPZ. Działania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem w Polsce idei Szkoły Promującej Zdrowie odbywały się na podstawie współpracy i wsparcia ze strony ministerstw zdrowia oraz edukacji. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.

Upowszechnianie edukacji dla zdrowia w Szkołach Promujących zdrowie odbywa się w oparciu o pięć standardów, według których opisane zostały cele i procedury ich osiągania w zakresie promowania zdrowia.

STANDARD PIERWSZY

Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumienie i zaakceptowanie koncepcję szkoły promującej zdrowie.

STANDARD DRUGI

Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań.

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej, jakości i skuteczności.

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

STANDARD PIĄTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Cele podejmowanych działań:

 • Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju.
 • Współpraca szkoły z rodziną i personelem medycznym (lekarzem, higienistką, stomatologiem).
 • Uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan i ochronę swojego zdrowia.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Kształtowanie w szkole środowiska wspierającego edukację zdrowotną.
 • Zaangażowanie uczniów w proces edukacji o zdrowiu.
 • Dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości stosowania używek.
 • Budowanie zdrowego środowiska fizycznego w szkole.
 • Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu i duchowemu.
 • Rozbudzanie potrzeby podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska.
 • Dostrzeganie przez młodego człowieka potrzeby dokonywania odpowiedzialnych wyborów.
 • Kształtowanie przekonania, ze szkoła to miejsce pracy, w którym należy dba o dobre relacje i samopoczucie wszystkich jej członków.

Podstawowe zadania:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Tworzenie nawyków prozdrowotnych.
 • Wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami. Nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie.
 • Uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną (Policja, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, stacja Sanepid, Szpital Rejonowy, Przychodnie).
 • Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej.
 • Dbałość o środowisko fizyczne szkoły.

Niska świadomość społeczna w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki prozdrowotnej powoduje, że istnieje duże zapotrzebowanie na budowę podstaw w tym zakresie w szkole. Sytuacja ta uzasadnia oczekiwanie wobec placówek oświatowych, aby poza zadaniami dydaktycznymi zajmowały się również kształceniem młodzieży w zakresie dbałości własne zdrowie oraz tworzyły środowisko wspierające zdrowie. Dobrze realizowana edukacja zdrowotna to szansa na przyszłe społeczeństwo, które będzie umiało i chciało dbać o zdrowie swoje i innych ludzi oraz dbać o środowisko, w którym żyje.