nowaw

baner

Drodzy Rodzice i Nauczyciele!


   Przypominamy i serdecznie zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4, które działa od wielu lat na terenie naszej szkoły. Dzięki Państwa darowiznom udało nam się wyposażyć: Salę Doświadczania Świata, salę Integracji Sensorycznej oraz zakupić sprzęt do biofeedbacku. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć terapeutycznych,

- podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

- promocję osób niepełnosprawnych poprzez wystawy,

- pokazy i imprezy integracyjne, wspieranie w różnych formach dzieci niepełnosprawne i ich rodziny,

- organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

- nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi.

Terapie prowadzone na rzecz dzieci przez Stowarzyszenie:

Terapia logopedyczna - terapia zaburzeń mowy, jąkania, trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja), korekta wad wymowy utrudniające nawiązywanie kontaktów z otoczeniem.
Terapia Integracji Sensorycznej – metoda polegająca na synchronizacji układów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, czuciowego oraz przedsionkowego "zmysłu równowagi". Specjalnie dobrane zabawy  ruchowe w naturalny sposób wyrównuje braki w  obrębie poszczególnych narządów zmysłów. 
Sala Doświadczania Świata - terapia stymulująca rozwój zmysłów, celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. 
Biofeedback - metoda terapeutyczna, dzięki której usprawnia się funkcjonowanie mózgu, poprawia koncentrację uwagi, zwiększa możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagę, zwiększa  samoocenę oraz z  odporność  immunologiczną. 
Muzykoterapia - celem terapii jest rozwój osobowości dziecka poprzez zastosowanie różnych form aktywności twórczej, zwiększa wrażliwość emocjonalna, ułatwia zmianę postawy wobec życia, uspokaja, odpręża, wycisza agresję, stymuluje koncentrację uwagi i pamięci. 
Socjoterapia - jest formą pomocy psychologiczno- pedagogicznej adresowaną do dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi. 
Tyflopedagogika – terapia pomaga dzieciom słabo widzącym nadawać  znaczenie temu, co widzą i wykorzystywać na co dzień informacje uzyskiwane drogą wzrokową. Dzieci uczą się w jaki sposób łączyć techniki wzrokowe z technikami dotykowymi i słuchowymi w życiu. 
Surdopedagogika –terapia usprawnia dysfunkcje słuchu, aktywizuje jego resztki. Celem działań jest kompensowanie zaburzonego analizatora innymi zmysłami. 
Arteterapia – zajęcia terapeutyczne polegające na aktywności plastycznej.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

w Słupsku

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS 0000352605

Adres Stowarzyszenia:  ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk

 

Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej działalności.
Dziękujemy!

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

Lista członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4  w Słupsku

 • Andrzejewska Marta
 • Arciszewska Jolanta
 • Babicz Anna
 • Bartoszko Anna
 • Bedka Aldona
 • Bilski Łukasz
 • Bogdanowicz Danuta
 • Chudy Małgorzata
 • Cytlau Agnieszka
 • Czerwińska Dorota
 • Czudowicz Hanna
 • Dudek Mariola
 • Dziermański Tomasz
 • Faryniarz Agata
 • Gabriel Katarzyna
 • Grabowska Izabela
 • Grabusińska Edyta
 • Grocholska Barbara
 • Grzybowska Dorota
 • Hababicki Adrian
 • Haładyn Margaretta
 • Hendrych-Muzyka Joanna
 • Holak Kamila
 • Hordejuk Martyna
 • Janion Inez
 • Jeleniewski Tomasz
 • Jończyk Andżelika
 • Kamieniecka Mirosława
 • Kamińska Agnieszka
 • Kiepuszewska Maria
 • Klimek Mirosława
 • Konecka Maria
 • Koryczan Jacek
 • Kowalczyk Izabela
 • Koźlakiewicz Ewa
 • Krasny Grażyna
 • Kraszewska Justyna
 • Kwiatkowski Leszek
 • Lisowska Marianna
 • Madeja Iwona
 • Małecka Małgorzata
 • Marczak Małgorzata
 • Marglarczyk Ewa
 • Maziec Liliannna
 • Miodek Monika
 • Modzelewska Sylwia
 • Najman Agnieszka
 • Ozdoba Beata
 • Ozdoba Tomasz
 • Pastucha Henryk
 • Pastucha Marta
 • Paziewska Edyta
 • Piwowarska Beata
 • Popielarska Maria
 • Rapta Anita
 • Reczka Rafał
 • Redlińska Dorota
 • Seweryn Barbara
 • Sikorska-Maj Katarzyna
 • Skałecka Alicja
 • Skawińska Monika
 • Skiba-Dąbrowska Ilona
 • Skibińska Małgorzata
 • Skowrońska Danuta
 • Smoczyńska Beata
 • Stańczyk Edyta
 • Stańska Zofia
 • Stasiowska Anetta
 • Stepnowska Agnieszka
 • Straszewska Bożenna
 • Szczepańska Anna
 • Szula Zofia
 • Szwugier Elżbieta
 • Świętochowska Anna
 • Świętochowski Piotr
 • Świtek Irena
 • Trawczyńska Anna
 • Typiak Maria
 • Tyszkiewicz Elżbieta
 • Waszkinel Irena
 • Więckiewicz Małgorzata
 • Wild Elżbieta
 • Wiśniewska Małgorzata
 • Włoch Anna
 • Wyrwas Danuta

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 4 w Słupsku

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr4 w Słupsku, zwane dalej Stowarzyszeniem, dzia­ła na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Przyjaciół   SP 4 w Słupsku.

 • 2

 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupsk, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka , ul. Leszczyńskiego 17 

 • 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szcze­gólnym uwzględnieniem Słupska i województwa pomorskiego.

 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 • 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 • 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać człon­kiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 • 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowa­dzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

 • 7

Celem stowarzyszenia jest :

- wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

- integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

- promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,

- wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

-  inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,

- wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,

- rozwój edukacji z zakresu nowoczesnych  technologii informatycznych,

- organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

- współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi,

- pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci z rodzin najuboższych,  dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin

                                                                

 • 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

- prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- promocję  osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,

- organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin,

- organizowanie  imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych i rekreacyjno- sportowych,

- organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,

- organizowanie turystyki i wypoczynku dla rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych  i wymagających wsparcia,

- działania na rzecz integracji europejskiej,

- wspieranie w różnych formach dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin,

- organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

- prowadzenie działalności wydawniczej,

- nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,

- inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizycznie  i prawne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.  Osoba praw­na może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

 • 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,   któ­ra złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków   Sto­warzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i    praw­na deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji ce­lów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podsta­wie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która wnio­sła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

 • 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 • 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d. regularnego opłacania składek.

 • 13 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statuto­wych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członko­wie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 • 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożo­nej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy, z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postano­wień i uchwał władz Stowarzyszenia, ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Wal­nym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 • 15

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

 • 16

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w gło­sowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwa­nia kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 • 17

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwy­kłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków upraw­nionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stano­wią inaczej.

 • 18

 Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 Walne Zebranie Członków

 • 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego ter­minie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14  dni przed ter­minem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwo­łuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków i uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego  w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

z własnej inicjatywy,

na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla któ­rych zostało zwołane

 

 • 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym corocznych sprawozdań finansowych,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kom­petencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 • 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z  5 osób: Prezesa, Wiceprezesa , Skarbnika, Sekretarza i Członka zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

4. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 • 22

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

 • 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3  członków  w tym przewodniczącego wybiera­nego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jed­nak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

5. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pozostawać w związkach małżeńskich, we wspólnym pożyciu, w  stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani w związkach partnerskich, z członkami organu zarządzającego.

 • 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalno­ści Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Za­rządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

 • 25

1. Środki finansowe na wykonanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek, świadczeń członków wspierających, darowizn, subwencji, dochodów z własnej działalności gospodarczej, ofiarności publicznej, grantów i dotacji oraz odpłatnej działalności stowarzyszenia.

2. Na podstawie uchwały  Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową  oraz rachunkowość zgodnie z zobowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzysze­nia podejmuje Zarząd.

 

 • 26

1.W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest  współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa   Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu  Stowarzyszenia    wyłącznie     na    podstawie    pisemnego     pełnomocnictwa  udzielonego przez Zarząd - pod rygorem nieważności.

3 Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do jej członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie  organów oraz  pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego  stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami  bliskimi”.

4. Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów  Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku  do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na   preferencyjnych warunkach.

5. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia,  członków organów Stowarzyszenia lub pracowników, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio  wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia.

6. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

                                                       

Rozdział VI  

 Postanowienia końcowe

 • 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 • 28

1. Podejmując  uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa  sposób jego  likwidacji oraz  cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.

 • 29

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy  Prawo o Stowarzyszeniach.

 • 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowanąwiększością2/3głosówprzyobecnościconajmniejpołowyczłon­ków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Przekaż 1% podatku